ความรับผิดชอบต่อสังคม

Corporate Social Responsibility

ในจิตวิญญาณของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวไปข้างหน้าเราได้จัดตั้ง GMORS Charity and Education Public Trust ในปี พ.ศ. 2557 เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้กับกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือสังคมเช่นเด็กวัยรุ่นผู้สูงอายุและชนกลุ่มน้อยที่พิการทางร่างกายหรือทางจิตใจ นอกจากนี้ยังมีสิทธิและความสนใจของสตรีสิทธิในการให้ความช่วยเหลือด้านสังคมและการสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครองค์กรทางสังคมการพัฒนาชุมชนและการศึกษาและการศึกษาทางวิชาการเพื่อรักษาความสามัคคีและการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวัตถุประสงค์หลัก

โครงการสวัสดิการสาธารณะที่ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนทั่วไปมีดังนี้


  • ค่ารักษาพยาบาลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรังและครอบครัวของพวกเขา
  • ครอบครัวด้อยโอกาส ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดียว และการดูแลด้านสังคมของเด็ก วัยรุ่น สตรี
  • การบริจาคหรือการอุปถัมภ์เพื่อส่งเสริมสวัสดิการสังคม หรือสถานภาพของสิทธิสตรีครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้พิการ เด็ก และวัยรุ่น
  • การบริจาคหรือการอุปถัมภ์ในงานสังคมสงเคราะห ์บริการอาสาสมัคร กลุ่มทางสังคมและการพัฒนาชุมชน
  • มอบรางวัลทุนการศึกษาที่ดีเยี่ยมสำหรับนักเรียนโรงเรียนของรัฐและเอกชน
  • เงินบริจาคสำหรับโรงเรียนของรัฐและเอกชนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพและการพัฒนาทางวิชาการ