นโยบาย ESH ของบริษัทจี้เม่า

(ESH) นโยบาย GMORS สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและสุขภาพ

GMORS เป็นผู้ผลิตซีลยางระดับอินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเรา และความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ที่มีคุณภาพ และการบริการอย่างดี เราอุทิศในการสร้างสภาพ แวดล้อมการทํางานที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ มีความปลอดภัย และใส่ใจต่อเพื่อสุขภาพต่อพนักงานของ เราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
• ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในระดับชาติและนานาชาต รวมไปถึงและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทาง ด้านความปลอดภัยและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
• ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน และการคุ้มครองสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริม ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทั้งหมด
• มีจุดมุ่งหมายที่ "อุบัติเหตุเป็น 0" โดยมุ่งเน้นทางด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานและการ จัดการ
• ดําเนินการศึกษาและกิจกรรมเกี่ยวกับในเรื่อง ESH ซึ่งคือการเสริมสร้างความเข้าใจพนักงานของเรา ของการรับรู้และตระหนักถึงการเกิดอุบัติเหตุ การควบคุมความเสี่ยง การจัดการสุขภาพ การป้องกัน มลพิษ และความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน
• การเชื่อมโยงกับพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้รับเหมาของ GMORS ในเรื่อง ESH และ ทํางานร่วมกันที่มีต่อผลการดําเนินงานการจัดการ ESH ที่ดียิ่งขึ้น