สารจากผู้บริหาร

วัตถุประสงค์ของการจัดการทั่วไป

  • พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารธุรกิจ
  • รักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
  • เสริมความแข็งแกร่งให้แก่ระบบของบริษัทโดยส่งเสริมความสามารถในการพัฒนา และการให้บริการตามความต้องการของลูกค้า
  • ก้าวสู่การเป็นผู้นําอันดับ 1 ในอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องในเรื่องของความ คิดสร้างสรรค์
  • ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่ดีที่สุดในโลกโดยการนําเสนอคุณภาพและการบริการ บริการที่ดี ที่สุด

เป้าหมายระยะยาว

  • ดําเนินงานตามแนวโน้มทางด้านอุตสาหกรรม และให้บริการอย่างครบวงจรอย่างรวดเร็วผ่าน อินเทอร์เน็ต และเป็นซับพลายเออร์ชั้นนําที่ให้บริการได้อย่างไร้พรมแดน

วิธีการ

  • โดยการเพิ่มจํานวนพนักงาน
  • โดยการพัฒนาเพื่อสร้างการเติบโตในกลุ่มของเรา โดยใช้โครงการ 6 Sigma DMAIC เพื่อสร้างกลุ่ม การเรียนรู้ และเพื่อฝึกอบรมผู้มีคุณสมบัติให้มีความรู้ความเข้าใขเกี่ยวกับ Green & Brown Belt ให้ มากขึ้น และมีการสร้าง KM อย่างครบวงจร

ระบบการเรียนรู้ 

  • โดยมีข้อกําหนดทางด้านคุณภาพ (รูปแบบพื้นฐานการแบ่งปันข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ): เพื่อให้ บริการตามความต้องการของลูกค้า