วัตถุประสงค์ของการจัดการทั่วไป:
•พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารธุรกิจ• พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทางด้านธุรกิจ
• รักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
• เสริมความแข็งแกร่งให้แก่ระบบของบริษัท โดยส่งเสริมความสามารถในการพัฒนา และการให้
บริการตามความต้องการของลูกค้า
• ก้าวสู่การเป็นผู้นําอันดับ 1 ในอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องในเรื่องของความ คิดสร้างสรรค์
• ลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมให้ลูกค้าพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในท้องตลาด
• ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่ดีที่สุดในโลก โดยการนําเสนอคุณภาพและการบริการ บริการที่ดี ที่สุด
•ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่ดีที่สุดในโลก และมอบคุณภาพและบริการที่ดีที่สุด

เป้าหมายระยะยาว:
ดําเนินงานตามแนวโน้มทางด้านอุตสาหกรรม และให้บริการอย่างครบวงจรอย่างรวดเร็วผ่าน อินเทอร์เน็ต และเป็นซับพลายเออร์ชั้นนําที่ให้บริการได้อย่างไร้พรมแดน

วิธีการ:

• โดยการเพิ่มจํานวนพนักงาน
• โดยการพัฒนาเพื่อสร้างการเติบโตในกลุ่มของเรา โดยใช้โครงการ 6 Sigma DMAIC เพื่อสร้างกลุ่ม การเรียนรู้ และเพื่อฝึกอบรมผู้มีคุณสมบัติให้มีความรู้ความเข้าใขเกี่ยวกับ Green & Brown Belt ให้ มากขึ้น และมีการสร้าง KM อย่างครบวงจร


ระบบการเรียนรู้ :

•โดยมีข้อกําหนดทางด้านคุณภาพ (รูปแบบพื้นฐานการแบ่งปันข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ): เพื่อให้ บริการตามความต้องการของลูกค้า