ได้รับการรับรอง AS9100

ระบบคุณภาพระดับสากลที่ได้รับการรับรองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ