การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยจิตวิญญาณของการทำงานเป็นทีมเราชาวบริษัทจี้เม่า


การสัมมนาโครงการ 3 Six Sigma เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา 

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม มีการจัดสัมมนาโครงการ Six Sigma ครั้งที่ 3 ขึ้น นับที่มีการริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2004 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ และปรับปรุงกระบวนการผลิตของเรา ในปีนี้เรามุ่งเน้น 4 โครงการหลักต่อไปนี้  ขอให้พวกเราคาดหวังและติดตามรอดูผลลัพธ์ที่จะออกมา

โครงการ 1 ยกะดับเทคโนโลยีการผลิต TPU

โครงการ 2 ลดอัตราการเกิดข้อบกพร่องที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการบ่มขั้นแรก (first curing process)

โครงการ 3 ลดอัตราการเกิดข้อบกพร่องที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการ Deflashing

โครงการ 4 ดำเนินการปรับปรุงวิธีการ stripping