ประวัติโดยย่อทางออนไลน์

(* ช่องกรอกข้อมูลที่จำเป็น)

จุดประสงค์ของงาน

ข้อมูลส่วนบุคคล

การศึกษาและประสบการณ์

การศึกษา ชื่อสถานศึกษา วิชาเอก วันที่เข้าศึกษา วสำเร็จการศึกษาเมื่อ
(ปี/เดือน)
ระดับ/สาขาวิชา
วิทยาลัย
เทคโนโลยี
วิทยาลัย
เทคโนโลยี
วิทยาลัย
เทคโนโลยี
วิทยาลัย
เทคโนโลยี

ประสบการณ์ทำงาน (โปรดเริ่มจากงานปัจจุบัน)

เริ่ม (ปี/เดือน) สิ้นสุด (ปี/เดือน) ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน เงินเดือน เหตุผลที่ลาออก

ความสามารถด้านภาษา

ภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
*อังกฤษ
ジャパン

อื่นๆ

คลิกที่ภาพเพื่อเปลี่ยนรหัส