GMORS

ความรับผิดชอบต่อสังคม & นโยบาย ESH

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ในจิตวิญญาณของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวไปข้างหน้าเราได้จัดตั้ง GMORS Charity and Education Public Trust ในปี พ.ศ. 2557 เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้กับกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือสังคมเช่นเด็กวัยรุ่นผู้สูงอายุและชนกลุ่มน้อยที่พิการทางร่างกายหรือทางจิตใจ นอกจากนี้ยังมีสิทธิและความสนใจของสตรีสิทธิในการให้ความช่วยเหลือด้านสังคมและการสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครองค์กรทางสังคมการพัฒนาชุมชนและการศึกษาและการศึกษาทางวิชาการเพื่อรักษาความสามัคคีและการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวัตถุประสงค์หลัก

โครงการสวัสดิการสาธารณะที่ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนทั่วไปมีดังนี้:

 • ค่ารักษาพยาบาลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรังและครอบครัวของพวกเขา
 • ครอบครัวด้อยโอกาส ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดียว และการดูแลด้านสังคมของเด็ก วัยรุ่น สตรี
 • การบริจาคหรือการอุปถัมภ์เพื่อส่งเสริมสวัสดิการสังคม หรือสถานภาพของสิทธิสตรีครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้พิการ เด็ก และวัยรุ่น
 • การบริจาคหรือการอุปถัมภ์ในงานสังคมสงเคราะห ์บริการอาสาสมัคร กลุ่มทางสังคมและการพัฒนาชุมชน
 • มอบรางวัลทุนการศึกษาที่ดีเยี่ยมสำหรับนักเรียนโรงเรียนของรัฐและเอกชน
 • เงินบริจาคสำหรับโรงเรียนของรัฐและเอกชนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพและการพัฒนาทางวิชาการ

นโยบาย ESH ของบริษัทจี้เม่า
(ESH) นโยบาย GMORS สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและสุขภาพ

GMORS เป็นผู้ผลิตซีลยางระดับอินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเรา และความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ที่มีคุณภาพ และการบริการอย่างดี เราอุทิศในการสร้างสภาพ แวดล้อมการทํางานที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ มีความปลอดภัย และใส่ใจต่อเพื่อสุขภาพต่อพนักงานของ เราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

 • ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในระดับชาติและนานาชาต รวมไปถึงและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทาง ด้านความปลอดภัยและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
 • ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน และการคุ้มครองสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริม ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทั้งหมด
 • มีจุดมุ่งหมายที่ "อุบัติเหตุเป็น 0" โดยมุ่งเน้นทางด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานและการ จัดการ
 • ดําเนินการศึกษาและกิจกรรมเกี่ยวกับในเรื่อง ESH ซึ่งคือการเสริมสร้างความเข้าใจพนักงานของเรา ของการรับรู้และตระหนักถึงการเกิดอุบัติเหตุ การควบคุมความเสี่ยง การจัดการสุขภาพ การป้องกัน มลพิษ และความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 • การเชื่อมโยงกับพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้รับเหมาของ GMORS ในเรื่อง ESH และ ทํางานร่วมกันที่มีต่อผลการดําเนินงานการจัดการ ESH ที่ดียิ่งขึ้น