บริษัทจี้เม่ามี NORSOK M-710 Rev 2 ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถใช้ในอุณหภูมิสูง ความดันสูงไวไฟ และทนต่อสภาพแวดล้อมในการกัดกร่อน